Menu

Incassotraject en kosten in rekening brengen

Het komt helaas te vaak voor. U sluit een overeenkomst met uw klant. Nadat u, uw deel van de overeenkomst bent nagekomen stuurt u de klant een factuur. De betalingstermijn verloopt maar u ontvangt geen betaling.

Wat u misschien niet weet is dat slechts 1/3 van alle facturen in Nederland binnen de gestelde betalingstermijn daadwerkelijk worden voldaan. De reden van klanten om niet tijdig te betalen is niet altijd een financiële problemen, soms is het ook gewoon een kwestie van een slordige boekhouding bij de klant.

Wat de reden ook is, voor u zal het van groot belang zijn dat de facturen zo snel mogelijk worden voldaan en u zult met uw klant het gesprek aan moeten gaan over het betalingsgedrag. Heeft zelfs een goed gesprek geen effect, dan adviseren wij een incassotraject op te starten. De praktijk leert dat het veel voorkomt dat het opstarten van een incassotraject vaak lang duurt. Soms komt dit omdat men niet zit te wachten op deze extra administratieve taken, maar vaak ook omdat men de band met de klant niet wenst te verslechteren.

Indien u het incassotraject liever uit handen geeft aan ons, dan pakken wij dit graag voor u op.  Afhankelijk van uw eigen inspanningen zullen wij o.a. een betalingsherinnering en een ingebrekestelling sturen. Zo zorgen wij er voor dat geen rechten worden verspeeld, dat de vordering niet verjaard en dat een rechter hierover geen verdere vragen zal stellen.

In veel gevallen worden de kosten die gepaard gaan met het uit handen geven gedekt door de buitengerechtelijke incassokosten. Op 1 juli 2012 is immers de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) in werking getreden. In de WIK worden incassokosten van geldvorderingen genormeerd. Dat incassokosten verschuldigd zijn volgt uit artikel 87 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek waarin is bepaald dat de schuldenaar aan de schuldeiser een schadevergoeding moet betalen. Onder deze schade wordt o.a. verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid (artikel 96 lid 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek). De incassokosten worden berekend als vast percentage van het verschuldigde bedrag. Naarmate de vordering hoger wordt, wordt het percentage trapsgewijs lager. In de WIK is een minimumbedrag van €40,00 bepaald en een maximumbedrag €6.775,00 van incassokosten bepaald.

 

De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2.500,00 van de vordering;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 aan de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5.000,00 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €190.000,00 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom tot een maximum van €6.775,00.

 

U kunt de incassokosten waarop u recht heeft hier gemakkelijk zelf berekenen.

 

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Deze regeling geldt alleen ten aanzien van overeenkomsten met consumenten. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

 

Indien u het incassotraject uit handen wenst te geven, dan verzoeken wij u aan te leveren:

  • een kopie van de overeenkomst of een beschrijving van de gemaakte afspraken; en
  • de door u gestuurde facturen; en
  • de door u al gestuurde berichten over de achterstand in de betaling.

 

Geplaatst in Procesrecht