Menu

Onze publicaties over arbeidsrecht

Welke “loon” is basis voor transitievergoeding na ziekte?

Transitievergoeding niet beïnvloed door ziekte In mijn praktijk krijg ik wel eens de vraag, hoe de transitievergoeding moet worden vastgesteld nadat een werknemer langdurig (104 weken) arbeidsongeschikt is. Deze vraag speelt met name dan een rol, omdat na die 104 weken op de werkgever een verplichting rust om de arbeidsovereenkomst (op initiatief van de werkgever)…

Wanneer een nieuw concurrentiebeding?

Regelmatig krijg ik de vraag of een concurrentiebeding dat tussen werkgever en werknemer is afgesloten nog dezelfde werking heeft, nadat de functie van de werknemer wijzigt. Ik leg dan uit dat een concurrentiebeding moet opnieuw schriftelijk worden overeengekomen indien een wijziging in de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard is, dat het beding aanmerkelijk zwaarder gaat…

Voorwaardelijk ontslag op staande voet..?

In mijn praktijk spreek ik regelmatig werkgevers die aangeven dat zij menen dat er voldoende gronden zijn, om een werknemer op staande voet te ontslaan. Ik merk dan dat werknemers dit toch een groot risico vinden. Door de werkgever wordt vervolgens aangegeven dat de werkgever best mee zou willen werken aan het beëindigen van de…

Ontslaan op staande voet? Hoe zit het ook alweer

Een ontslag op staande voet is op grond van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) alleen geldig als daarvoor een dringende reden bestaat en als de arbeidsovereenkomst onverwijld wordt opgezegd, onder onverwijlde mededeling van de dringende reden daarvoor aan de werknemer (artikel 7:677 lid 1 BW). oor het antwoord op de vraag of het ontslag onverwijld…

Kunnen we die tijdelijke kracht niet aannemen?

Na de vakantie komen cliënten er nog wel eens achter dat zij, gedurende de vakantie, een kracht hebben ingehuurd die waardevol is voor de ondernemer. In deze bijdrage ga ik in, op de vraag of een werkgever/inlener na een inleenperiode een ingeleende ZZP kracht zou kunnen aannemen. Er dient bij de beantwoording van die vraag…

Wie vertegenwoordigde het bedrijf tijdens de vakantie?

Tijdens (bijvoorbeeld) de vakantie komt het nogal voor dat er beslissingen genomen (en/of contracten gesloten/beëindigd) worden door andere personeelsleden dan de bestuurder. Ingevolge artikel 2:240 BW wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur. Als de beslisser geen bestuurders zijn en er geen sprake is van volmachtverlening, heeft in beginsel te gelden dat de onderneming niet aan…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.