Menu

Onze publicaties over arbeidsrecht

Ontslaan op staande voet? Hoe zit het ook alweer

Een ontslag op staande voet is op grond van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) alleen geldig als daarvoor een dringende reden bestaat en als de arbeidsovereenkomst onverwijld wordt opgezegd, onder onverwijlde mededeling van de dringende reden daarvoor aan de werknemer (artikel 7:677 lid 1 BW). oor het antwoord op de vraag of het ontslag onverwijld…

Kunnen we die tijdelijke kracht niet aannemen?

Na de vakantie komen cliënten er nog wel eens achter dat zij, gedurende de vakantie, een kracht hebben ingehuurd die waardevol is voor de ondernemer. In deze bijdrage ga ik in, op de vraag of een werkgever/inlener na een inleenperiode een ingeleende ZZP kracht zou kunnen aannemen. Er dient bij de beantwoording van die vraag…

Wie vertegenwoordigde het bedrijf tijdens de vakantie?

Tijdens (bijvoorbeeld) de vakantie komt het nogal voor dat er beslissingen genomen (en/of contracten gesloten/beëindigd) worden door andere personeelsleden dan de bestuurder. Ingevolge artikel 2:240 BW wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur. Als de beslisser geen bestuurders zijn en er geen sprake is van volmachtverlening, heeft in beginsel te gelden dat de onderneming niet aan…

Recht op loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Het recht op doorbetaalde vakantie is een grondrecht, hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in artikel 31 lid 2 van het EU Handvest, dat “iedere werknemer recht heeft op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden, alsmede op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon”. Het EU Hof van Justitie heeft…

Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang

In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat Werkgever en Werknemer afwijken van het aantal uren dat zij contractueel overeenkomen. Een bekend voorbeeld hiervan is het geval dat een nul-uren contract wordt overeengekomen, maar dat er natuurlijk meer dan 0-uur gewerkt wordt, of dat partijen afspreken dat er tenminste 15 uur gewerkt zal worden, waarna…

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…