Menu

Onze publicaties over consumentenrecht

Schending informatieplicht jegens consument, dus gedeeltelijke vernietiging overeenkomst

Op grond van artikelen 6:230m en 6:230v BW dient de eisende partij – kort gezegd – voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand op passende, duidelijke en begrijpelijke wijze de in artikel 6:230m lid 1 BW opgesomde informatie aan de consument te verstrekken. Voor wat betreft de kenmerken van de zaak of dienst,…