Menu

Onze publicaties over contractenrecht

“Heb ik wel op tijd geklaagd?”

Onderzoeks- en klachtplicht Bij de beantwoording van de vraag of tijdig op de voet van art. 6:89 BW is geprotesteerd, moet acht worden geslagen op alle relevante omstandigheden, waaronder het nadeel als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen de afwijking is geprotesteerd, en in elk geval ook op de waarneembaarheid van de…

“Maar hij/zij heeft er al een tijd niet omgevraagd”

Cliënten vragen mij wel eens wanneer iemand met wie zij een geschil hebben, rechten heeft verloren. Cliënten (en ook sommige advocaten) menen nog wel eens dat, de enkele constatering dat een wederpartij enige tijd niets van zich heeft laten horen of niet geprotesteerd heeft toen er dingen gebeurden als gevolg moet hebben dat rechten verwerkt…

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

Boetebeding, hoe zit het ook alweer?

Contractuele boete Bij het opstellen van contracten voor cliënten bespreek ik altijd met hen of zij “iets” afgesproken hebben over de gevolgen die partijen passend vinden voor het geval afspraken door een van de partijen niet nagekomen worden. Wat partijen vaak aangeven is dat zij het redelijk vinden, dat als als een partij de afspraken…

Verzuim en ingebrekestelling

Verzuim en ingebrekestelling op een rij De Hoge Raad zet in haar uitspraak d.d. 11 november 2019¹ tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer de regels over verzuim en ingebrekestelling op een rij te zetten: Wanneer voor de nakoming geen termijn is bepaald, dan treedt het verzuim in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij…

GEVAARZETTING – levert onder voorwaarden Onrechtmatige Daad op

Een vereiste voor het vestigen van aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daadsactie is dat de gedraging onrechtmatig moet zijn. In artikel 6:162 BW is bepaald dat van aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad sprake is indien er sprake is van een (i) inbreuk op een recht, (ii) een doen of nalaten in strijd met…