Menu

Onze publicaties over contractenrecht

Peentjes zweten

Deze week viel mijn oog op een mooi voorbeeld van rechtspraak over de verplichting van een bewaarnemer van bederfelijke goederen, namelijk geteelde peen. De eisende partij exploiteert een landbouwbedrijf. Hij teelt, onder andere, peen van specifieke rassen. De wederpartij exploiteert een bedrijf voor de koeling en (gekoelde) bewaring van landbouwproducten. In 2011 en 2017 sloten…

Koop op afstand?

Cliënten vragen wel eens, of zij een koop op afstand hebben gesloten. Ik leg cliënten dan graag uit dat een overeenkomst op afstand in artikel 6:230g lid 1 onder e BW is gedefinieerd als een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of…

Nader te noemen meester? Of contractovername?

De rechtsfiguren van artikel 3:67 BW (handelen voor een ‘nader te noemen meester’) en artikel 6:159 BW (contractsoverneming) kunnen in het kort als volgt worden omschreven. Artikel 3:67 BW “Nader te noemen Meester” Wie handelt voor een nader te noemen meester behoudt zich de bevoegdheid voor nader te bepalen wie contractspartij zal zijn. Bij het…

Wie vertegenwoordigde het bedrijf tijdens de vakantie?

Tijdens (bijvoorbeeld) de vakantie komt het nogal voor dat er beslissingen genomen (en/of contracten gesloten/beëindigd) worden door andere personeelsleden dan de bestuurder. Ingevolge artikel 2:240 BW wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur. Als de beslisser geen bestuurders zijn en er geen sprake is van volmachtverlening, heeft in beginsel te gelden dat de onderneming niet aan…

“Heb ik wel op tijd geklaagd?”

Onderzoeks- en klachtplicht Bij de beantwoording van de vraag of tijdig op de voet van art. 6:89 BW is geprotesteerd, moet acht worden geslagen op alle relevante omstandigheden, waaronder het nadeel als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen de afwijking is geprotesteerd, en in elk geval ook op de waarneembaarheid van de…

“Maar hij/zij heeft er al een tijd niet omgevraagd”

Cliënten vragen mij wel eens wanneer iemand met wie zij een geschil hebben, rechten heeft verloren. Cliënten (en ook sommige advocaten) menen nog wel eens dat, de enkele constatering dat een wederpartij enige tijd niets van zich heeft laten horen of niet geprotesteerd heeft toen er dingen gebeurden als gevolg moet hebben dat rechten verwerkt…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.