Menu

Onze publicaties over personen- en familierecht

Inschakelen onafhankelijke deskundige bij OTS

In artikel 1:255, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat dat de rechter een minderjarige onder toezicht kan stellen van een gecertificeerde instelling (ook wel “GI”) indien die minderjarige zodanig opgroeit, dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en: a. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor…

Motiveren onder toezicht stellen

In de praktijk komt het voor dat ouders zich tot mij wenden en stellen dat (bijvoorbeeld) de Raad voor de Kinderbescherming de rechtbank gevraagd heeft de kinderen van cliënt(en) onder toezicht te stellen, maar dat de ouders het niet eens zijn met de onderbouwing van het verzoek. Veel gehoord pijnpunt is, de stelling dat er…

Contractueel afwijken kinderalimentatie

Het komt vaak voor dat ouders – op het moment van het verbreken van hun relatie – samen afspraken maken over de financiële bijdrage die de ene ouder levert in de verzorging van de kinderen. Vraag die partijen zich moeten stellen is, hoe houdbaar zelf gemaakte afspraken zijn, zeker als er (vaak in het kader…

Hoeveel alimentatie moet stiefouder betalen?

Nu samengestelde gezinnen in Nederland steeds vaker voorkomen, speelt ook steeds vaker de vraag een rol in hoeverre van een stiefouder verwacht mag worden dat deze een (financiële) bijdrage levert in het leven van zijn/haar stiefkinderen. Op grond van artikel 1:395 BW alleen verplicht is om gedurende zijn huwelijk levensonderhoud te verstrekken aan de tot…

Wanneer gaat kindalimentatie in?

Ingevolge artikel 1:392 lid 1, sub a, en 2 BW zijn op grond van bloed- of verwantschap de ouders gehouden tot het verstrekken van levensonderhoud en bestaat deze verplichting ten aanzien van kinderen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt slechts in het geval van behoeftigheid van de tot levensonderhoud gerechtigde. Uit voornoemde artikel blijkt dat…

Vaste rechtspraak wijziging alimentatie

Regelmatig krijg ik de vraag van cliënten wanneer een eerder vastgestelde alimentatie gewijzigd kan worden. Ik leg dan uit dat deze vraag door de rechter heel beantwoord zal worden aan de hand van de “relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval” waarbij de (succesvolle) verzoeken in grote lijnen opgedeeld worden in drie categorieën, namelijk…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.