Menu

“Maar hij/zij heeft er al een tijd niet omgevraagd”

Cliënten vragen mij wel eens wanneer iemand met wie zij een geschil hebben, rechten heeft verloren. Cliënten (en ook sommige advocaten) menen nog wel eens dat, de enkele constatering dat een wederpartij enige tijd niets van zich heeft laten horen of niet geprotesteerd heeft toen er dingen gebeurden als gevolg moet hebben dat rechten verwerkt zijn. Ik leg cliënten dan altijd uit dat schuldeisers in Nederland zelden hun rechten verliezen.

Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn indien de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht (zie HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708); een beroep op rechtsverwerking komt neer op een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) en wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden gegrond geoordeeld (zie HR 20 mei 2005, RvdW 2005, 75). Hiervoor dienen door degene die zich op rechtsverwerking beroept, concrete feiten en omstandigheden te worden aangevoerd.

Vaste rechtspraak van de Hoge Raad is dat enkel tijdsverloop of enkel stilzitten van de wederpartij onvoldoende is om rechtsverwerking aan te nemen. Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de wederpartij in zijn positie onredelijk zou worden benadeeld in geval de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (zie o.a. HR 24 april 1998, NJ 1998, 621).

Ten slotte

Ik realiseer me overigens dat dit voor mij als advocaat een prima antwoord is, maar dat een cliënt daar niet altijd iets mee opschiet. Het is daarom dat wij een gratis intake gesprek hebben, waarin we samen een de feiten en omstandigheden op een rij zetten en kijken hoe deze zich verhouden met uitspraken die door rechters al gedaan zijn. Indien u loopt met deze vraag, neem dan gerust contact op. Ik help u graag verder.

Geplaatst in Contractenrecht