Menu

Onze publicaties

“Heb ik wel op tijd geklaagd?”

Onderzoeks- en klachtplicht Bij de beantwoording van de vraag of tijdig op de voet van art. 6:89 BW is geprotesteerd, moet acht worden geslagen op alle relevante omstandigheden, waaronder het nadeel als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen de afwijking is geprotesteerd, en in elk geval ook op de waarneembaarheid van de…

“Maar hij/zij heeft er al een tijd niet omgevraagd”

Cliënten vragen mij wel eens wanneer iemand met wie zij een geschil hebben, rechten heeft verloren. Cliënten (en ook sommige advocaten) menen nog wel eens dat, de enkele constatering dat een wederpartij enige tijd niets van zich heeft laten horen of niet geprotesteerd heeft toen er dingen gebeurden als gevolg moet hebben dat rechten verwerkt…

Contractueel afwijken kinderalimentatie

Het komt vaak voor dat ouders – op het moment van het verbreken van hun relatie – samen afspraken maken over de financiële bijdrage die de ene ouder levert in de verzorging van de kinderen. Vraag die partijen zich moeten stellen is, hoe houdbaar zelf gemaakte afspraken zijn, zeker als er (vaak in het kader…

Hoeveel alimentatie moet stiefouder betalen?

Nu samengestelde gezinnen in Nederland steeds vaker voorkomen, speelt ook steeds vaker de vraag een rol in hoeverre van een stiefouder verwacht mag worden dat deze een (financiële) bijdrage levert in het leven van zijn/haar stiefkinderen. Op grond van artikel 1:395 BW alleen verplicht is om gedurende zijn huwelijk levensonderhoud te verstrekken aan de tot…

Wanneer gaat kindalimentatie in?

Ingevolge artikel 1:392 lid 1, sub a, en 2 BW zijn op grond van bloed- of verwantschap de ouders gehouden tot het verstrekken van levensonderhoud en bestaat deze verplichting ten aanzien van kinderen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt slechts in het geval van behoeftigheid van de tot levensonderhoud gerechtigde. Uit voornoemde artikel blijkt dat…

Vaste rechtspraak wijziging alimentatie

Regelmatig krijg ik de vraag van cliënten wanneer een eerder vastgestelde alimentatie gewijzigd kan worden. Ik leg dan uit dat deze vraag door de rechter heel beantwoord zal worden aan de hand van de “relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval” waarbij de (succesvolle) verzoeken in grote lijnen opgedeeld worden in drie categorieën, namelijk…