Menu

Onze publicaties

Welke “loon” is basis voor transitievergoeding na ziekte?

Transitievergoeding niet beïnvloed door ziekte In mijn praktijk krijg ik wel eens de vraag, hoe de transitievergoeding moet worden vastgesteld nadat een werknemer langdurig (104 weken) arbeidsongeschikt is. Deze vraag speelt met name dan een rol, omdat na die 104 weken op de werkgever een verplichting rust om de arbeidsovereenkomst (op initiatief van de werkgever)…

Huurvermindering als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie 

Inmiddels heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing gegeven op vragen van de kantonrechter te Roermond (arrest van 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974). De Hoge Raad heeft daarin geoordeeld dat de omstandigheid dat de huurder als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie de door hem gehuurde 290-bedrijfsruimte niet of slechts in geringe mate kan…

Wanneer een nieuw concurrentiebeding?

Regelmatig krijg ik de vraag of een concurrentiebeding dat tussen werkgever en werknemer is afgesloten nog dezelfde werking heeft, nadat de functie van de werknemer wijzigt. Ik leg dan uit dat een concurrentiebeding moet opnieuw schriftelijk worden overeengekomen indien een wijziging in de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard is, dat het beding aanmerkelijk zwaarder gaat…

Peentjes zweten

Deze week viel mijn oog op een mooi voorbeeld van rechtspraak over de verplichting van een bewaarnemer van bederfelijke goederen, namelijk geteelde peen. De eisende partij exploiteert een landbouwbedrijf. Hij teelt, onder andere, peen van specifieke rassen. De wederpartij exploiteert een bedrijf voor de koeling en (gekoelde) bewaring van landbouwproducten. In 2011 en 2017 sloten…

Waarom je een intrekking moet uitleggen

Deze week viel mijn oog op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 2 maart 2022. Waar het in die zaak om ging was het feit dat de partij die een kort geding procedure was gestart deze twee uur voor de inhoudelijke behandeling had ingetrokken. Ondanks die intrekking werd de eisende partij alsnog veroordeeld in…

Voorwaardelijk ontslag op staande voet..?

In mijn praktijk spreek ik regelmatig werkgevers die aangeven dat zij menen dat er voldoende gronden zijn, om een werknemer op staande voet te ontslaan. Ik merk dan dat werknemers dit toch een groot risico vinden. Door de werkgever wordt vervolgens aangegeven dat de werkgever best mee zou willen werken aan het beëindigen van de…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.