Menu

Onze publicaties

Ontslaan op staande voet? Hoe zit het ook alweer

Een ontslag op staande voet is op grond van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) alleen geldig als daarvoor een dringende reden bestaat en als de arbeidsovereenkomst onverwijld wordt opgezegd, onder onverwijlde mededeling van de dringende reden daarvoor aan de werknemer (artikel 7:677 lid 1 BW). oor het antwoord op de vraag of het ontslag onverwijld…

Kunnen we die tijdelijke kracht niet aannemen?

Na de vakantie komen cliënten er nog wel eens achter dat zij, gedurende de vakantie, een kracht hebben ingehuurd die waardevol is voor de ondernemer. In deze bijdrage ga ik in, op de vraag of een werkgever/inlener na een inleenperiode een ingeleende ZZP kracht zou kunnen aannemen. Er dient bij de beantwoording van die vraag…

Nader te noemen meester? Of contractovername?

De rechtsfiguren van artikel 3:67 BW (handelen voor een ‘nader te noemen meester’) en artikel 6:159 BW (contractsoverneming) kunnen in het kort als volgt worden omschreven. Artikel 3:67 BW “Nader te noemen Meester” Wie handelt voor een nader te noemen meester behoudt zich de bevoegdheid voor nader te bepalen wie contractspartij zal zijn. Bij het…

Wie vertegenwoordigde het bedrijf tijdens de vakantie?

Tijdens (bijvoorbeeld) de vakantie komt het nogal voor dat er beslissingen genomen (en/of contracten gesloten/beëindigd) worden door andere personeelsleden dan de bestuurder. Ingevolge artikel 2:240 BW wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur. Als de beslisser geen bestuurders zijn en er geen sprake is van volmachtverlening, heeft in beginsel te gelden dat de onderneming niet aan…

Recht op loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Het recht op doorbetaalde vakantie is een grondrecht, hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in artikel 31 lid 2 van het EU Handvest, dat “iedere werknemer recht heeft op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden, alsmede op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon”. Het EU Hof van Justitie heeft…

Huurprijsvermindering en COVID-19

In de afgelopen periode kreeg ik veel vragen van partijen of een huurprijsvermindering redelijk is, als gevolg van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Het antwoord daarop is “dit hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval”. Aan zo’n antwoord heeft natuurlijk niemand “echt” iets. Om cliënten toch enigszins vooruit te…