Menu

Welke “loon” is basis voor transitievergoeding na ziekte?

Transitievergoeding niet beïnvloed door ziekte

In mijn praktijk krijg ik wel eens de vraag, hoe de transitievergoeding moet worden vastgesteld nadat een werknemer langdurig (104 weken) arbeidsongeschikt is.

Deze vraag speelt met name dan een rol, omdat na die 104 weken op de werkgever een verplichting rust om de arbeidsovereenkomst (op initiatief van de werkgever) te beëindigen terwijl aan de desbetreffende werknemer (gedurende die voorliggende 104 weken) een lager salaris is voldaan (bijvoorbeeld omdat in de CAO is bepaald dat tijdens ziekte maar 70% van het overeengekomen loon hoeft te worden voldaan tijdens arbeidsongeschiktheid).

Ik leg mijn cliënten uit dat de transitievergoeding moet worden berekend op basis van het oorspronkelijke brutomaandsalaris. Dus het feit dat een werknemer tijdens ziekte een lager salaris ontving dan eerder was overeengekomen, doet hieraan niets af.

Daarnaast moet dat brutomaandsalaris vermeerderd worden met (1) de vakantiebijslag en; en (2) andere vaste en overeengekomen variabele looncomponenten, daarbij kan gedacht worden aan:

  • Structurele overwerkvergoedingen; en/of
  • Vaste ploegentoeslagen; en/of
  • bonussen; en/of
  • winstuitkeringen; en/of
  • vaste en variabele eindejaarsuitkeringen.

Ik merk dat werkgevers, zeker met dit laatste component, wel een “probleem” hebben, in die zin dat de betreffende werknemer in die 104 weken geen overwerk heeft verricht, of ploegendiensten heeft gedraaid. Ik leg dan uit dat die verplichting – om ook die componenten te betrekken in de berekening van de transitievergoeding – volgt uit artikel 3 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Indien u vragen heeft over de hoogte van de berekening van uw transitievergoeding, dan kunt u die altijd stellen. Wij staan u daarbij uiteraard graag te woord.

Geplaatst in Arbeidsrecht
AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.